Dnevi odprtih vrat : ITALIJANŠČINA

Dne 9.9. in 11.9.2019 se lahko na jezikovni šoli MojMaestro ali preko spleta naučite prvih italijanskih besed popolnoma BREZPLAČNO!

Novi Udeleženci DNEVI ODPRTIH VRAT prejmejo 20€ popust pri vpisu!

REZERVIRAJTE SVOJE MESTO!

Tečaj online

Za začetek lekcije kliknite na gumb in vnesite kodo, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

 

Začni

MojMaestro online

Live chat

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na MojMaestro e-novice in bodite obveščeni novostih, aktualnih ponudbah, ugodnostih in nagradnih igrah!

Stran tečajnikov

1) Zhè ... yīfu duōshǎo qián? 这 ... 衣服多少钱?


Please answer the question.

2) liǎng tiān ... , wǒ mǎi le yì tiáo qúnzi. 两天 ... ,我买了一条裙子。


Please answer the question.

3) Sān nián qián, wǒ qù ... Zhōngguó. 三年前,我去 ... 中国。


Please answer the question.

4) Wǒde jiā ... gōngyuán. 我的家 ... 公园。


Please answer the question.

5) Xià ge xīngqī ... kǎoshì ... . 下个星期 ... 考试 ... 。


Please answer the question.

6) ... nǐ, kěyǐ bāng wǒ kāi yíxià kōngtiáo ma? ... 你,可以帮我开一下空调吗 ?


Please answer the question.

7) Nǐ xǐhuan chī dàn’gāo ... miànbāo? 你喜欢吃蛋糕 ... 面包?


Please answer the question.

8) Zhè shì wǒ ... cì lái Shànghǎi. 这是我 ... 次来上海。


Please answer the question.

9) Wǒ ... Zhōngguó wénhuà ... .我 ... 中国文化 ... 。


Please answer the question.

10) Wǒmen jiāxiāng de xiàtiān ... nǐmen zhèlǐ rè. 我们家乡的夏天 ... 你们这里热。


Please answer the question.

11) Zhè pán niúròu jiǎozi ... xián yǒu dàn ... de ma? 这盘牛肉饺子 ... 咸,有淡 ... 的吗?Please answer the question.

12) Nǐ zài zuò shénme ne? ... . 你在做什么呢? ... 。


Please answer the question.

13) Wǒde lǎobǎn chūchāi le, ... zhè liǎng tiān yìzhí méi jiàn dào tā. 我的老板出差了 ...  这两天一直没见到他。


Please answer the question.

14) ...  Běijīng, nǐ ... qù guo Zhōngguó nǎge chéngshì? ... 北京,你 ... 去过中国哪个城市?


Please answer the question.

15) Wǒmen cānjiā lǚxíngtuán ba, ... fāngbiàn ... shěngqián. 我们参加旅行团吧 ... 方便 ... 省钱。


Please answer the question.

16) Wǒde gēge huì kāichē, ... tā méiyǒu chē. 我的哥哥会开车 ... 他没有车。


Please answer the question.

17) Nǐ xiǎng qù Chángchéng, zěnme duì sījī shuō: ... 你想去长城,怎么对出租车司机说: ...


Please answer the question.

18) Xiànzài de gōngzuò bù hǎo zhǎo, zhè jù huà de yìsi shì: ... 现在的工作不好找,这句话的意思是:.. .


Please answer the question.

19) Tā ... ài chī ròu. Chúle ròu, tā shénme dōu bù xǐhuan chī. 他 ... 爱吃肉,除了肉,他什么都不喜欢吃。


Please answer the question.

20) Jīntiān zhème lěng, tā ... yě bù chūqù. 今天这么冷,他 ... 也不出去。


Please answer the question.

21) Shū shang de zì tài xiǎo le, wǒ méi dài yǎnjìng, ... . 书上的字太小了,我没戴眼镜  ... 。


Please answer the question.

22) Zhēn méi xiǎng dào tā ... huì bāo jiǎozi. 真没想到他 ... 会包饺子。


Please answer the question.

23) Tā fēicháng xǐhuan kàn diànshì, ... kěyǐ wàng le shuìjiào. 他非常喜欢看电视  ... 可以忘了睡觉。


Please answer the question.

24) Zhè jiàn yīfu tài guì le, wǒ mǎi ... . 这件衣服太贵了,我买 ... 。


Please answer the question.

25) Zhèlǐ de chūntiān ... guāfēng, ... xiàyǔ. 这里的春天 ... 刮风  ... 下雨。


Please answer the question.

26) Lái Zhōngguó yǐhòu, tā mànman xǐhuan ... le Zhōngguó cài. 来中国以后,他慢慢喜欢 ... 了中国菜。


Please answer the question.

27) Zhème wǎn le tā hái méi huíjiā, wǒ ... yǒuxiē dānxīn 这么晚了他还没回家,我 ... 有些担心。


Please answer the question.

28) Tā ... zìyǐ jiā de dìzhǐ dōu jì bú zhù. 她 ... 自已家的地址都记不住。


Please answer the question.

29) Zhōumò de liánhuānhuì zěnme ānpái, nǐ yǒushù ma?“Yǒushù”de yìsi shì ... .周末的联欢会怎么安排,你有数吗?“有数”的意思是 ...


Please answer the question.

30) Tā zuò de fàn hǎochī jí le.“Hǎochī jí le”de yìsi shì ... . 她做的饭好吃极了。“好吃极了”的意思是 ... 。


Please answer the question.

MojMaestro social